พระราชวังสนามจันทร์ ความงามแห่งพระราชฐานรัชกาลที่ 6
POSTED BY Admin | 10 February 2016
พระราชวังสนามจันทร์ ความงามแห่งพระราชฐานรัชกาลที่ 6

                พระราชวังสนามจันทร์ตั้งอยู่ใกล้กับพระปฐมเจดีย์ ห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์มีพระประสงค์ที่จะสร้างเพื่อเป็นที่ประทับในการแปรพระราชฐานมายังเมืองนครปฐมในโอกาสที่เสด็จมาสักการะองค์พระปฐมเจดีย์และประทับพักผ่อนพระอิริยาบถ ปัจจุบัน พระราชวังสนามจันทร์อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักพระราชวังและได้เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมความงดงาม โดยภายในพระราชวังจะมีพระที่นั่งและตำหนักที่สำคัญ ดังนี้

                พระที่นั่งพิมานปฐม เป็นพระที่นั่งองค์แรกที่โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น ลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเป็นอาคาร 2 ชั้น โดยภายในมีห้องพระเจ้า เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา อีกทั้งจุดที่ตั้งของห้องพระเจ้ายังมีความสำคัญและหน้าสนใจ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ประกาศให้เป็นจุด UNSEENของจังหวัดนครปฐม เนื่องจากหากมองจากห้องพระเจ้าจะสามารถมองเห็นองค์พระปฐมเจดีย์และเทวาลัยคเณศร์ อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน

                พระที่นั่งวัชรีรมยา เป็นอาคารทรงไทย โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เป็นที่ทรงพระอักษรและที่ประทับชั่วคราว มีบันไดทางขึ้นพระที่นั่ง 2 ด้านและมุขเด็จชั้นบนมีชานชาลาเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานปฐม นอกจากนี้พระที่นั่งวัชรีรมยายังเป็นพระที่นั่งฝาแฝดกับพระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ ซึ่งเป็นท้องพระโรง อีกทั้งยังใช้เป็นที่ประชุมเสือป่า ซ้อมและเส้นละครโขน และใช้ในโอกาสสำคัญอื่นๆด้วย

                เทวาลัยคเณศร์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างไว้ ณ ที่ที่เป็นศูนย์กลางของพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อเป็นศาลเทพารักษ์ เป็นที่ประดิษฐานพระคเณศหรือพระพิฆเนศวร เทพเจ้าผู้มีเศียรเป็นช้าง เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการ การประพันธ์ เป็นผู้ขจัดอุปสรรคและประทานความสำเร็จ

                พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ เป็นพระตำหนัก ที่มีลักษณะคล้ายปราสาทขนาดย่อม โดยนำสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์ (Renaissance)ของฝรั่งเศส และแบบฮาล์ฟทิมเบอร์ (half-timbered)ของอังกฤษ แต่ดัดแปลงให้เหมาสมกับสภาพอากาศในประเทศไทย นอกจากนี้บริเวณด้านหน้ายังมีอนุสาวรีย์ย่าเหล สุนัขที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลี้ยงและโปรดปรานมาก เมื่อย่าเหล่ได้ถูกยิงตายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างอนุสาวรีย์และทรงได้พระราชนิพนธ์คำไว้อาลัยย่าเหลจากความรู้สึกส่วนลึกของพระราชหฤทัย โดยโปรดเกล้าฯให้จารึกไว้บนแผ่นทองแดงรมดำด้วย

                พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ เป็นพระตำหนัก 2 ชั้นที่สร้างแบบนีโอคลาสิก (neo-classic)ของประเทศตะวันตก พระตำหนักองค์นี้สร้างขึ้นคู่กับพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ โดยมีฉนวนทางเดินทำเป็นสะพานจากชั้นบนด้านหลังของพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ ข้ามคูน้ำเชื่อมกับชั้นบนด้านหน้าของพระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ โดยพระตำหนักนี้สร้างขึ้นจากแรงบันดาลพระราชหฤทัยจากบทละครเรื่อง My friend Jarlet อีกทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์แปลบทละครเรื่องนี้เป็นภาษาไทยชื่อว่า มิตรแท้ด้วย

                พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งพิมานปฐมและสร้างเชื่อมต่อกันในทิศใต้ อีกทั้งยังมีการวางแผนผังเน้นให้รับลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เช่นเดียวกัน รวมถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เหมือนกัน แต่พระที่นั่งอภิรมย์ฤดีมีขนาดเล็กกว่าและมีรายละเอียดการตกแต่งที่น้อยกว่าพระที่นั่งพิมานปฐม โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน

                พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดนครปฐม จัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดเสือป่าและลูกเสือไทยจังหวัดนครปฐม

                พระตำหนักทับขวัญ เป็นพระตำหนักแบบหมู่เรือนไทยเดิมที่สมบูรณ์แบบ ประกอบด้วยเรือนไทย 8 หลัง เรือนทุกหลังจะมีชานเรือนเชื่อมกันโดยตลอด พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเพื่อรักษาศิลปะเรือนไทยแบบโบราณ

                พระราชวังสนามจันทร์เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์และวันที่ 25 พฤศจิกายน เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า แต่เปิดให้บริการวันพิเศษในวันที่ 1มกราคม, 12 สิงหาคม และ 5 ธันวาคม ของทุกปี และมีการร่วมลงนามถวายพระพรด้วย ในการเข้าชมมีค่าบริการคนละ 30 บาท และมีรถกอล์ฟให้บริการโดยมีค่าบริการ 300 บาท มัดจำ 200 บาท สามารถใช้บริการได้ 3 ชั่วโมง เกินเวลาคิดชั่วโมงละ 100 บาท เนื่องจากเป็นเขตพระราชวังจึงต้องแต่งกายให้สุภาพ ห้ามสวมเสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้นและกระโปรงสั้นเหนือเข่า